• 2012-05
  31
  [ Linux/Shell ] [ 2 ]

  现在用VPS居多,linux系统更是不再少数

  学会查看内存使用情况有助于优化提升系统系能

  [...]
 • 2012-05
  09
  [ Linux/Shell ] [ 2 ]
  每次rz后会一段十秒左右提示,特别烦人[...]
  rz sz
 • 2012-04
  13
  [ Linux/Shell ] [ 0 ]
  现在多是通过ssh管理linux系统,特别是VPS。默认SSH端口是22,更改下默认端口将会让你的主机更加有效防止入侵[...]
 • 2012-04
  10
  [ Linux/Shell ] [ 0 ]
  简单实用的命令![...]
 • 2012-02
  06
  [ Linux/Shell ] [ 0 ]
  linux下的网络设置虽然简单,但也有忘的时候,看看短文吧![...]
 • 1 2 3 4