Python变量值交换

Python追求简洁,诞生不少运算赋值规则,力求从简,其中就包括两个或者多个变量交换值。

JavaScript语言中

// 声明变量
var a = 50
var b = 10

// 开始交换,先把其中一个值赋给临时变量,然后才能实现交换变量。
var tmp = a
a = b
b = tmp

Python中

# 在Python中,实现两个变量值交换非常方便

# 声明变量
a = 50
b = 10

# 开始交换变量
a, b = b, a

甚至可以多个变量同时交换

a = 50
b = 10
c = 20
c, b, a = a, b, c
一个运算符就搞定多个变量值互换!
分享

TITLE: Python变量值交换

LINK: https://www.qttc.net/268-python-exchange-variable.html

NOTE: 原创内容,转载请注明出自琼台博客